NUTTIGE INFO

 

Apotheek van wacht: www.geowacht.be of bel na 22u naar 0903 99 000

Huisarts van wacht: www.huisartsenwachtposten.be of bel naar 09 236 50 00

Tandarts van wacht: www.tandarts.be/wachtdienst of bel naar 0903 39 969

 

Reisgeneeskunde : www.itg.be
Pletmedicatie : www.pletmedicatie.be
Puffers : www.inhalatietherapie.be
Zwangerschap en borstvoeding : www.cybele.be
Bijsluiters : www.bcfi.be

De French-8363